Betalingsvoorwaarden

 

 • Prijsopgaven worden gedaan op basis van de op het tijdstip van inschrijving geldende prijzen. Indien zich nadien prijsverhogingen voordoen, dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de leerling door te berekenen. De specificaties van de lespakketten staan vermeld op de internetsite van de rijschool.
 • De factuur wordt per email aan de leerling verstuurd.
 • De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op Bankoverschrijving; inclusief 21% of 6% btw; in Euro’s.
 • Indien u een factuur via email ontvangt dient u binnen de op deze factuur gestelde datum te betalen. onder vermelding van het leerlingnummer en factuurnummer.
 • Lesprogrammakorting bij start, voordeel of vervolg pakketten is alleen van toepassing indien betaling van het gehele factuurbedrag plaats vindt binnen de op factuur gestelde betaaldatum tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen! Schriftelijk kunnen afspraken worden gemaakt voor betaling in termijnen.
 • Na verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de leerling die in gebreke blijft met betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij / zij over het openstaande factuurbedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Schriftelijk kunnen afspraken worden gemaakt waardoor er geen rente verschuldigd is. Autorijschool De-Verkeersschool.nl is bij deze gerechtigd het door de leerling verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderings-kosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc.
 • Bij te late betaling is op rekening rijden niet meer mogelijk!
 • Ook vervalt de korting op het gekozen all-in lesprogramma en worden de rijlessen gestaakt. Het examen wordt uit het CBR examenreserveringssysteem verwijdert. De volgende lessen en examen-aanvraag zullen contant en voor de aanvang van de les of examenaanvraag moeten worden voldaan.
 • Bij betaling van een (her)examen via de bank wordt de aanvraag ingedeeld als de betaling in het bank/giro betaalsysteem van de rijschool of contant binnen is.

 

Terugstortingsgarantie

Betaalde all-in lesprogramma’ s die (deels) niet gevolgd kunnen worden door o.a.langdurige ziekte van de instructeur of de leerling worden teruggestort op uw rekening na aftrek van de lesprogrammakortingen en administratiekosten.

 

Ruud Nonnekes

De-Verkeersschool.nl

2010 – 2017 Autorijschool De-Verkeersschool.nl

Examen(garantie) Voorwaarden

 

Leerling die kiezen voor startpakket 1,  een voordeelpakket met een gratis herexamen, of een losse tussentijdse toets met gratis herexamen gaan door betaling akkoord met de volgende overeenkomst:

 • Nadat de examendatum bekend is, is de leerling verplicht minimaal 1 les van 90 minuten per week te volgen tot het praktijkexamen, als blijkt dat de leerling niet op het niveau zit van het examen. In overleg met de instructeur kan de duur van de les of de frequentie van de lessen worden aangepast. Dit is afhankelijk van de duur tot het examen, of andere afspraken die gemaakt zijn tussen de leerling en instructeur.
 • Als blijkt dat de leerling niet op het niveau van het examen zit moeten alle gemiste of afgezegde lessen, door bijvoorbeeld afwezigheid of ziekte, voor de examendatum worden ingehaald. tenzij anders besloten door of besproken met de aangestelde instructeur. Dit is afhankelijk van de duur tot het examen, of andere afspraken die gemaakt zijn tussen de leerling en instructeur.
 • De leerling is verplicht het volledige bedrag van de opleiding voor de examendatum te voldoen op bankrekeningnummer NL65 ABNA 0543 5181 32 onder vermelding van het factuurnummer.
 • Mocht de leerling herhaaldelijk afspraken niet nakomen of voor langere tijd geen contact op nemen met de rijschool om bovenstaande afspraken na te komen, is het recht aan de rijschool voorbehouden het praktijk examen te annuleren. Het annuleren van het examen is op kosten van de leerling en bedraagt € 105,-

Bij het niet volledig nakomen van de hierboven genoemde punten vervalt het recht op examengarantie. De leerling wordt hiervan op de hoogte gesteld tijdig voor aanvang van het praktijkexamen door de aangestelde instructeur.

 

Ruud Nonnekes

De-Verkeersschool.nl

2010 – 2017 Autorijschool De-Verkeersschool.nl

Algemene Voorwaarden behorende bij de Lesovereenkomst van BOVAG Rijscholen

 

ALGEMEEN

 

1. Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Rijscholen zijn tot stand gekomen in overleg

met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering

(CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 november 2006.

De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld

wordt.

2. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen

verkeersscholen welke leden zijn van BOVAG Rijscholen en hun leerlingen.

3. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen verkeersschool en

leerling overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theorie-opleiding en/of

een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakketopleiding en/of een chauffeursopleiding

en/of een andere opleiding. De Algemene lesvoorwaarden maken onderdeel uit

van de lesovereenkomst. De lesovereenkomst zal schriftelijk worden aangegaan.

 

Artikel 1 – Verplichtingen verkeersschool

 

De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:

1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet

Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);

2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;

3. dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over

de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;

4. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door

de verkeersschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging

van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand

is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR),

de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek

Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling

is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop

de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;

5. dat de leerling, die via de verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de

datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het

afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin

hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of

gelijkwaardige type;

6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst,

volledig wordt benut voor het geven van rijles;

7. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van

€ 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling;

8. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs

kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een

motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een

onderzoek;

9. de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of

een rijbewijs kan worden afgegeven;

10. de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de

bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding

moet maken.

 

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

 

De leerling is verplicht:

1. zich te houden aan de door de verkeersschool op de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde

afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de verkeersschool wordt

een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken

lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;

2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 72 uur voor

de op de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende

feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren

van de verkeerschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de

verkeersschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in

rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan

een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig

ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in

de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven

op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e

graad;

3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

4. het met de verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te

leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder

onderzoek, na te komen;

5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere

deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist

een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;

6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze

van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te

stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de

leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken,

kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;

7. zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister

kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De verkeersschool kan er

niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg

van het ontbreken van het genoemde uittreksel;

8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van

motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de verkeersschool niet aansprakelijk

worden gesteld.

 

Artikel 3 – Betaling

 

1. De verkeersschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten

in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les

contant te voldoen.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het

lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen,

per rijles respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van

de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of

theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan, tenzij

schriftelijk anders overeengekomen.

3. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs

te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een

door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft

in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid

hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de

betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die

datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen

veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag

alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is

betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van

verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen,

kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is

onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument

worden afgeweken.

5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool

gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling

schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling

gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De verkeersschool dient

de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse

toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

 

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten

behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag

en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan de verkeersschool

te worden voldaan.

2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek

heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van

de verkeersschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de

CCV, of het BNOR is ingediend.

3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het

onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de verkeersschool, of omdat de leerling

geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een

nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode

bij de aanvraag van het onderzoek aan de verkeersschool is opgegeven dan

zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de verkeersschool.

5. De verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse

prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te

berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die

prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering

van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

 

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 

1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden

op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de

leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.

2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;

b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking

is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;

c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator

van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend

lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de verkeersschool

ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de

leerling dit wenst. De verkeersschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek

alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de verkeersschool bovendien

dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt.

Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse

toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

 

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel

niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling

als de verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn

van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is

van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van

een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR

betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling

is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het

gestelde in artikel 2 lid 2.

2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast

overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst

slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2

lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds

genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten,

alsmede het door de verkeersschool al afgedragen examengeld (CBR-, CCV, of BNOR

gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de

leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder

aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen,

een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten.

3. De verkeersschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen

dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat

van de verkeersschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder

de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de verkeersschool nog niet

heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid

van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau.

4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op

restitutie van aan de verkeersschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het

CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de verkeersschool deze gelden

nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR.

5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles -tegen gangbaar lestariefbij

de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere

rijlessen bij de verkeersschool wil volgen, informeert de leerling de verkeersschool per

brief/fax/e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de

volgende rijles.

 

Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

 

1. Bemiddeling

a. De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de verkeersschool

terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen,

een beroep doen op bemiddeling.

b. De bemiddeling wordt verleend door het BOVAG Bemiddelingsbureau, Postbus 1100,

3980 DC te Bunnik, tel.nr. 0900- 2692268 (35 eurocent per minuut) nadat leerling zich

eerst tot de verkeersschool heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van

het geschil. Dit bureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne

op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt

gebracht.

c. Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of telefonisch worden gedaan binnen een

periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.

d. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing

leidt c.q. indien de verkeersschool de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het

geschil niet volgt, kan, onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil

op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide

partijen bindend advies.

2. Geschillenregeling

a. De leerling kan, als de in lid 1 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als

leerling niet de voorkeur aan een bemiddeling geeft, bij geschillen tussen hem/haar en de

verkeersschool terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde

verplichtingen het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Rijopleidingen

van de Stichting Geschillencommissies, p/a Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag

(bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag).

b. In het geval dat bemiddeling door het BOVAG Bemiddelingsbureau heeft plaatsgehad,

dient de leerling het geschil binnen zes weken na ontvangst van het bericht dat de bemiddeling

geen resultaat heeft gehad, bij de Geschillencommissie aanhangig te maken. Indien

geen bemiddeling door het BOVAG Bemiddelingsbureau heeft plaatsgehad dient leerling

het geschil, uiterlijk drie maanden nadat het is gerezen, bij de Geschillencommissie aanhangig

te maken.

c. De Geschillencommissie Rijopleidingen doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen

van het voor haar geldende reglement bij wege van bindend advies. Het reglement

wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding

verschuldigd.

d. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie is leerling een vergoeding

verschuldigd.

e. Een uitspraak van de Geschillencommissie Rijopleidingen zal in rechte niet aantastbaar

zijn, indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen

beroep op de gewone rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft een door

BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 454,- tegen cessie van de vordering van leerling.

Bij bedragen groter dan € 454,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden

het maximale bedrag van € 454,- uit aan leerling. Voor het meerdere wordt leerling

aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan

zo nodig in rechte zal vragen.

f. De garantstelling bedoeld onder sub e geldt niet indien een rechter het bindend advies

vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van

verkeersschool keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 454,- per geschil uit en

geldt de garantstelling alleen als leerling het geschil bij de Geschillencommissie Rijopleidingen

aanhangig heeft gemaakt voordat van een dergelijke situatie sprake is.

g. Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschilbeslechting

door de gewone rechter. Indien leerling evenwel de zaak aan de Geschillencommissie

Rijopleidingen heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak

van de Geschillencommissie ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen,

tenzij de Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk heeft verklaard.

 

Artikel 8 – Vrijwaring

 

1. De verkeersschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die

deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van

botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering

van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling,

alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen

die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak

niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is

ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de

verkeersschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden,

alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden

door de verkeersschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

(Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de verkeersschool: de overeenkomst

uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling

nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde

aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden

aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens

in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het

eventueel door leerling bij verkeersschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.